ติดต่อ

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 02-649-5000 ต่อ 11269 (คุณณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา)
โทรสาร   (02) 259-2344
E-mail: coscijournal@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
บรรณาธิการหลัก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ +662-649-5000 ต่อ 112

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา, อุบลวรรณ บุญบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ +662-649-5000 ต่อ 112