การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด
  • มีชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อ,คำสำคัญ, ชื่อผู้แต่ง และ สังกัดผู้แต่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • เอกสารที่จะต้องอัปโหลดส่ง ในขั้นตอนถัดไป ได้แก่
    1. ไฟล์ใบสมัครของส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
    2. ไฟล์บทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และพิจารณาบทความจากทุกหน่วยงาน ทั้งภายนอกและภายใน

2. ต้องเป็นบทความที่ปรับรูปแบบบทความ และรูปแบบการอ้างอิง ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยดูรูปแบบได้จากรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับที่ลิงก์นี้

arrow_12รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร

3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำเร็จรูปเพื่อพิมพ์ข้อความลงไปในไฟล์ที่จัดหน้าให้เรียบร้อยแล้วได้ที่

   ใบสมัครการส่งบทความ ดาวน์โหลด

   แบบฟอร์มบทความวิจัย ดาวน์โหลด

   แบบฟอร์มบทความวิชาการ ดาวน์โหลด

   แล้วส่งผ่านระบบวารสาร  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/about/submissions

4. ในการส่งบทความเข้าระบบ ต้องเป็นไฟล์ word เท่านั้น

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ