เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2021-03-06

announce64.jpg

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (peer-review) ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/submissions

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก 

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 11269 หรือที่อีเมล์ coscijournal@gmail.com