รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559

(Form and Theme of Academy Award Films for Best Picture in 2010-2016)

ผู้แต่ง

  • สุรศักดิ์ บุญอาจ

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, รางวัลออสการ์, เรื่องเล่าในภาพยนตร์, ความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์, Movie, Best Picture, Oscar Films, Narrative in Film, Themes in Film

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 ทั้งหมด 7 เรื่อง รูปแบบงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคิดรูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์มีการศึกษาในประเด็นของโครงเรื่อง เหตุและผล เวลา สถานที่ และการเริ่มเรื่อง การพัฒนาเรื่อง ความขัดแย้งและการจบเรื่อง และแนวความคิดหลักของเรื่อง เพื่อหาสาระสำคัญที่ซ่อนอยู่ภายในเรื่องเล่านั้น ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์ในรูปแบบของดีวีดีภาพยนตร์ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและเว็บไซต์ภาพยนตร์ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์ มีโครงสร้างการเล่าเรื่องเรียงลำดับต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีเวลาและสถานที่เชื่อมโยงกันเป็นการยึดถือเรื่องเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก โดยมีโครงเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จมากที่สุด และตัวละครหลักเหล่านั้นมีความขัดแย้งภายในตัวเองจึงต้องเอาชนะจิตใจของตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
  2. ความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ โดยส่วนใหญ่เป็นความคิดหลักที่เน้นตัวละคร ซึ่งเนื้อหาของเรื่องมีส่วนช่วยเสริมให้ตัวละครมีความชัดเจนมากขึ้น รองลงมาคือความคิดหลักของเรื่องที่เน้นการมองโลก ได้แก่ การมองโลกในเชิงยึดมั่นถือมั่นแบบอุดมคตินิยม และการมองโลกแบบธรรมะชนะอธรรมส่วนตัวละครหลักนั้นมีการวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ CRASH Theory พบว่าตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางเชื้อชาติอเมริกันอายุประมาณ 30-40 ปี เพศชาย และมีความต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าลักษณะของภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ มักจะเป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต สร้างจากเรื่องจริง สอดแทรกความสวยงาม ให้ความหวัง แสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน ภาพยนตร์มีคุณภาพทั้งในเชิงเทคนิคและการแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไป เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของผู้ชมในวงกว้าง และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม ซึ่งพบในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ ปี พ.ศ. 2559 เรื่อง Moonlight ที่มีประเด็นเรื่องคนผิวสี รักร่วมเพศ ชนชั้น ความยากจน และความกดขี่ทางสังคม 

คำสำคัญ: ภาพยนตร์ /ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม/ รางวัลออสการ์ / เรื่องเล่าในภาพยนตร์ /ความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์

 

Abstracts

This research aims to study the main form and main theme of the 7 best pictures of Academy Award between2010-2016. This research is a Qualitative Research using Narrative concept and content analysis. Films will be studied in terms of Plot, Cause and Effect, Time, Space, Structure (Beginning, Story Development, Conflict and Ending) and Theme in order to find hidden meanings in those stories. The movies are analyzed from DVDs, movies, documentary sources and movie websites, including in-depth interviews with those involved in the film industry both in Thailand and abroad. The research results are as follows:

  1. The narrative style of the best movie. Most contents in the movies which received Oscars are mainly drama, biography, and history. Stories are constructed sequentially which take place at a time and place that is linked to classical Hollywood narrative, mostly about the story of breaking through barriers to success. The main characters have internal conflicts, so they have to overcome their own complex to succeed.
  2. The main idea of ​​the story in the movie. Most of Oscar winning films will focus on character study mode by which the viewers will understand the characters more clearly as the movie progress. The next concept is to focus on the worldview, which areidealismand good will triumph over evil. After using CRASH Theory to analyze, the result is that most of the main characters are middle-class Americans aged 30-40 years who dream of success in their job

For the in-depth interviews, it is found that films that winning Oscar best picture are often dramatic films based on real stories, beautifully told which will give hope and promote American way of life. The films have superior quality in terms of cinematic techniques and performances. The content of the film also affects the broader audience and is relevant to social issues. For example, Moonlight, which won the Oscar in 2016, deals with the issue of color, homophobia, racism, poverty and social oppression.

Keywords: Movie/ Best Picture / Oscar Films / Narrative in Film / Themes in Film

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01