สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้างเนื้อหาแอคชัน แฟนตาซี (Action-Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น

(Singhakraiphop Lion Heart Chronicle: Creating the action-fantasy content in the Japanese Manga style)

ผู้แต่ง

  • นนท์กมล ลิ้มธนะกุล
  • นิธิอร พรอำไพสกุล

คำสำคัญ:

สิงหไกรภพ, การ์ตูนญี่ปุ่น, แอคชัน, แฟนตาซี, Singha Krai Phob, Japanese Manga, Action, Fantasy

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่าแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของการ์ตูนสิงหไกรภพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพและเนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพ ด้านเนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ ปรากฏผ่านการต่อสู้แบบตัวต่อตัว และการทำสงคราม ส่วนด้านเนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพพบแฟนตาซีด้านตัวละคร และแฟนตาซีด้านของวิเศษ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบเพชรเจ็ดสี  แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างนิทานคำกลอนของไทยกับรูปแบบการนำเสนอของการ์ตูนของญี่ปุ่น

คำสำคัญ:  สิงหไกรภพ / การ์ตูนญี่ปุ่น / แอคชัน / แฟนตาซี

 

Abstract

This research papersaims to study the action-fantasy content of the comic book Singhakraiphop Lion Heart Chroniclewhich is in the Japanese Manga style. The results of the study show that the action-fantasy content in Singhakraiphop can be divided into the two aspects of action content and fantasy content. The action content ofSinghakraiphop is seen through one-on-one fighting and war whereas the fantasy content is found in the cartoon characters and magic objects including the Sapphaya plant and the seven-colour sword. The action-fantasy content in SinghakraiphopLion Heart Chronicledemonstrates the hybridization of Thai narrative poetry and Japanese Manga.  

Keywords: Singha Krai Phob/ Japanese Manga/ Action/ Fantasy

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01