"ชายรับชาย": ความสัมพันธ์ของชุมชนในทวิตเตอร์

(MSM: The relationship of the Twitter community)

ผู้แต่ง

  • เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

คำสำคัญ:

โปรแกรมทวิตเตอร์, ชายรักชาย, ชาติพันธุ์วรรณา, Twitter, Gay, Ethnography

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะและความสัมพันธ์ของกลุ่มคนชายรับชายในพื้นที่ความสัมพันธ์ของชุมชนนามธรรมทวิตเตอร์ เพราะการเกิดลักษณะความสัมพันธ์อะไรบางอย่างขึ้นในพื้นที่แห่งนี้เป็นการสะท้อนตัวตนของกลุ่มชายรับชายในสังคมไทย หรือเป็นเพียงการต้องการที่จะแสดงออกถึงการมีตัวตนอยู่ในสังคมไทย ผู้ศึกษาพยายามใช้วิธีการทางชาติพันธุ์วรรณาในการศึกษาเรื่องราวข้างต้นเพื่อพยายามทำความเข้าใจลักษณะ รวมทั้งกิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น เพราะหากไม่ได้ศึกษาด้วยวิธีการคนในแล้ว เชื่อได้ว่าผลที่ออกมาจากกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นผลที่ไม่ได้มีเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของสถานการณ์ แต่เป็นผลเพื่อตอบโต้การกระทำในพื้นที่ดังกล่าว

คำสำคัญโปรแกรมทวิตเตอร์ / ชายรักชาย / ชาติพันธุ์วรรณา

 

Abstract

This purpose of a paper is about the character and the relationship of MSM (Men who have sex with men) in the area of the Twitter community. As the appearance of some relationships in this area, it reflects the identity of MSM in the Thai society or MSM just to want to expressions the concrescence in Thai society. Consequently, the author attempted to use the ethnographic approach in the study and attempt to understand the MSM’s character If not studied by the emic view because The Author believes that the results from the sample will not be a result to understand the MSM’s character of the situation.

Keyword: Twitter / Gay / Ethnography

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01