การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย

(The Study of Factors Affecting Acceptance and Use of Social Network of People in Thailand)

ผู้แต่ง

  • ธัญมาศ ทองมูลเล็ก
  • ปรีชา วิจิตรธรรมรส

คำสำคัญ:

สังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี, Online Community, Social Network, Acceptance and Use of Technology

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทยและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บด้วยแบบสอบถามจากโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two - Stage Sampling แล้วคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีการให้ข้อมูลว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการใช้งาน Social Network (Facebook, Twitter, Hi5, GooglePlus) ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 38,018 คน และใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม(Binary logistics regression) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทยมีการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 92.1 โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาค ปัจจัยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การเคยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การเคยใช้ Tablet การเคยใช้บริการประเภท data internet ผ่านโทรศัพท์มือถือและปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันช่วงเวลาที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย การใช้อินเทอร์เน็ต ตามสถานที่ต่าง ๆผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพาเช่น Notebook Tablet การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone เข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในระดับต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาและนำพาสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน และเพื่อตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยเริ่มจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมจากทุกเพศวัยของสังคมในปัจจุบันด้วย

คำสำคัญ: สังคมออนไลน์ /เครือข่ายสังคมออนไลน์ / การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี

 

Abstract

The purposes of this research were to study the characteristics of acceptance and use of social networking sites and to study the factors affecting use of Social Network of People in Thailand. The research was based on the quantitative approach with the support of secondary data from the 2015 national survey of the use of information and communication technology in Thailand. A sample of 38,018 people aged 15 years and over was selected with stratified two-stage random sampling. The data were analyzed by using descriptive statistics and binary logistic regression. The results showed that acceptance and use of Social Network of People in Thai people was 92.1 percent. According to the logistic regression analysis with statistically significance difference at 0.05 level. It was found that age, marital status, computer usage, tablet usage, mobile phone data usage, frequency of internet usage, duration of daily internet usage, internet use time, home internet usage, mobile devices internet connection, PC internet connection and SmartPhone internet connection had a significant effect on of acceptance and use of Social Network of People. All thesefactors can lead tomore learning and understanding for each level of personal behaviors, is the way to develop digital society and to support Thailand 4.0 model by starting with social networking that is currently popular. 

Keywords: Online Community /Social Network /  Acceptance and Use of Technology

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01