รูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์

(Information Representation Format of The Four Most Popular Beauty Bloggers in Thailand on Social Media)

ผู้แต่ง

  • ณัฐนิชา ทองทวี
  • อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
  • มยุรี ศรีกุลวงศ์
  • อารีวรรณ สุขวิลัย

คำสำคัญ:

บล็อกเกอร์, รูปแบบการนำเสนอข้อมูล, สื่อสังคมออนไลน์, Blogger, Social Media, Facebook Page

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันบล็อกเกอร์นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อจากการบริโภคสื่อโฆษณาแบบเดิมเป็นการหาข้อมูลตามที่บิวตี้บล็อกเกอร์แนะนำก่อนตัดสินใจซื้อแทน เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด คณะผู้ศึกษาจึงศึกษารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลการโพสเฟซบุ๊ก ระหว่างวันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.ช่วงเวลาการโพสต์ 2.ประเภทของเนื้อหา และ 3.เทคนิคการสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นเปรียบเทียบจำนวนไลก์ แชร์ และคอมเมนต์ของโพสต์ บทความวิชาการนี้รายงานผลจากการศึกษาดังกล่าวพบว่าช่วงเวลาการโพสต์ แบ่งเป็นช่วงเวลากลางวัน 46.52% ช่วงเวลากลางคืน 53.47% ประเภทของเนื้อหาเป็นโพสต์แบ่งเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับความงาม 68.75% ไม่เกี่ยวกับความงาม 31.25%เทคนิคที่ใช้แบ่งเป็น 7 เกณฑ์ดังนี้ การใช้ลิงก์ การถ่ายทอดสด รูปภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความภาษาไทย ข้อความภาษาอังกฤษ และข้อความอิโมจิ  โดยสรุปช่วงเวลาในการโพสต์ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลากลางคืน ประเภทเนื้อหาที่โพสต์เกี่ยวกับความงาม ใช้เทคนิคสื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปภาพ คลิปวิดีโอ ลิงก์ และใช้คำบรรยายเป็นข้อความภาษาไทย ข้อความอิโมจิ และข้อความภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

คำสำคัญ: บล็อกเกอร์ / รูปแบบการนำเสนอข้อมูล /สื่อสังคมออนไลน์

 

Abstract

Currently most of bloggers use social media as product promotion channels resulting in better reach among them and their followers. This phenomenon gives rise in customer behaviour in the process of making decision to buy shifting from checking traditional media to following beauty bloggers’ recommendations. In order to understand the information representation format that lead to highest engagement, we studied the profiles and posts of the four most popular beauty bloggers in Thailand on social media. Data were collected during September 1-24, 2017 using the following data analysis criteria, which are 1)posting period 2) types of content and 3)social media techniques. After that the numbers of posts, shares and comments of each post were compared. Results show that the post period during daytime is 46.52% whereas at night time is 53.47%. The types of content were divided into two types: 1) posts with beauty contents which is 68.75% and 2) posts with no beauty contents which is 31.25%. For social media techniques, they can be divided into 7 types including link, live, picture, video, Thai text, English text, and emoji text. In conclusion, the study found that posts with highest engagement are posted at night with beauty contents, using techniques like picture, video, and link, respectively and using subtitles in Thai text, emoji text, and English text respectively.

Keywords: Blogger / Social Media / Facebook Page

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01

Most read articles by the same author(s)