ความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน: นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(Goodness is Enduring Sustainability: Chinese translated Novels by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon)

ผู้แต่ง

  • ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์
  • สุภัค มหาวรากร
  • ธเนศ เวศร์ภาดา

คำสำคัญ:

นวนิยายแปลจีน, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แนวคิด, Chinese translated novels, Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon, concepts

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเด่นด้านแนวคิด เรื่องความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนในนวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ผีเสื้อ (2552) เมฆเหินน้ำไหล (2555) หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า (2555) นารีนครา (2555) และ ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน (2557) ผลการศึกษาพบว่านวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเนื้อหาจรรโลงใจ สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมตามกาลเวลา สิ่งที่ยังคงอยู่ในทุกยุคสมัยคือ ความดี นวนิยายทุกเรื่องแสดงให้เห็นคุณค่าของความดีที่อยู่ข้ามผ่านกาลเวลา ความดีจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ชุดนวนิยายแปลจีนนี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเลือกสรรนวนิยายอันเป็นสื่อกลางนำเสนอแนวคิดสำคัญที่สร้างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความดี สร้างความศรัทธาในการทำความดีและเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีต่อไป

คำสำคัญ : นวนิยายแปลจีน / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / แนวคิด

 
Abstract

The objective of the study was to examine the uniqueness of thoughts from the Chinese translated Novels called Goodness is Enduring Sustainability by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon, which include “Peeseua” “Makhernnamlai”, “Moo banlekdragoonpao” ,“Nareenakara” and “Dalorgannanankaenai”. The findings indicated that the Chinese translated novels by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon is inspiring and reflect on the society changes through times whilst the goodness remained that same in all ages. This concept appeared in every novel and showed that the value of goodness stayed over time. Goodness makes human be able to stay together peacefully. Furthermore, this Chinese translated literacy shined there markable talent of Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon in her selection of novels which become a channel to present the important concepts that created the benefits for Thai citizen, enhanced the awareness to create good things and became the willpower for those who initiate good things in the society in the future.

Keywords: Chinese translated novels/ Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon/ concepts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01