การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนในสังคมไทยผ่าน “สื่อกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์”

(The Habit Analysis of Thai People Through “Media Activities to Sustain the Human Race")

ผู้แต่ง

  • จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

คำสำคัญ:

ลักษณะนิสัย, สังคมไทย, สื่อกิจกรรม, การดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์, habit, Thai society, media activities, the human race

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ลักษณะนิสัยของคนในสังคมถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยการวิเคราะห์หรือเป็นประเด็นการศึกษาที่มีทั้งความน่าสนใจและความสำคัญเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคนในสังคมหนึ่งๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากด้วยมีความคาบเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆรวมถึงการผูกติดกับการแปรเปลี่ยนตามยุคสมัยที่เป็นภาพพรางการวิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริง บทความชิ้นนี้จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวด้วยเครื่องมือของยุคสมัยหรือที่รู้จักกันดีในนามของการวิเคราะห์วาทกรรมเพื่อศึกษากรณีลักษณะนิสัยของคนในสังคมกับสังคมไทยที่มีการซ่อนเร้นไว้อย่างแนบเนียนโดยนำเรื่องพื้นฐานของการกระทำในสังคมคือกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ โดยใช้สื่อที่เป็นการกระทำชุดหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย เรื่องของเสียง สถานที่ การร่วมกิจกรรม พิธีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และชั่วขณะการทำกิจกรรมการดำรงเผ่าพันธุ์  ทั้งนี้จึงได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าลักษณะนิสัยของคนในสังคมไทยมีลักษณะเด่นๆ หลายประการ ดังเช่น ไม่ชอบการแสดงออก สุภาพ อ่อนโยน อยู่ภายใต้กรอบธรรมเนียมปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับเรื่องสถานภาพ เป็นต้น

คำสำคัญลักษณะนิสัย / สังคมไทย/ สื่อกิจกรรม / การดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

 


Abstract

The habit of people in each society is regarded as one of the unit of analysis that is both interesting and important as well. However, the analysis in order to obtain the true habit of a person in each society is quite difficult because there are overlap with other issues and tied with the changing period which is optical illusion to analyze the truth. This paper has set an objective to analyze the issue with the tools of these times or better known under the name of “discourse analysis” to study the habit of Thai people are hidden seamlessly by using the basis of the action taken in the event of maintaining the human race. The media acts a series of activities such as analysis tools:sound matter, place, participation, participation ritual and moments of ethnic activity. The preliminary conclusion was that the habit of Thai people has several features such as: not like to express, courteous, gentle, along with framework of tradition and take an interest in status and so on.

Keyword: habit / Thai society / media activities /  the human race

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01