อยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล

(Living Contemporarily in the Digital Age)

ผู้แต่ง

  • เสาวลักษณ์ พันธบุตร

คำสำคัญ:

ยุคดิจิทัล, สังคมออนไลน์, คิดนอกกรอบ, ยอมรับความแตกต่าง, คนร่วมสมัย, digital age, online society, lateral thinking, open-minded, contemporary

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

สังคมในยุคนี้เป็นสังคมยุคดิจิทัลที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต โลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่างๆ เป็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นส่งผลต่อวิธีคิดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนสูงวัย แล้วการอยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้นั้น ต้องพัฒนาความรู้และมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่างๆในโลกออนไลน์ เพื่อนำมาสู่การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเท่าทันสถานการณ์ต่อการเติบโตของสังคม โลกธุรกิจและบริการออนไลน์ที่เปลี่ยนปลง ตลอดจนรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริการทางด้านสุขภาพทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ และการเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพต่างๆ การปรับตัวเพื่อเป็นคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายภายใต้แนวคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ในฐานะคนไทยควรรักษาความเป็นตัวตนด้วยสติปัญญา ไม่เชื่อหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร้เหตุผล การแสดงเอกลักษณ์ของตนเองในเชิงเพื่อพัฒนา ต่อยอด  และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสังคมภายใต้ความแตกต่างทางความคิดจากคนอื่นๆ แต่ยังคงเหลือพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล

คำสำคัญยุคดิจิทัล / สังคมออนไลน์ / คิดนอกกรอบ / ยอมรับความแตกต่าง /คนร่วมสมัย

 

Abstract

The world has become smaller with technology.  The communication and information finding are very easy and convenient, consequently, this has affected ways people of all ages think. How do comtemporary people in this changing society adjust themselves to live efficiently with the technology? They must develop new knowledge and analysis of information and sharing ideas online, leading to efficient use of information for accurate decision making. As a Thai citizen, we should intelligently keep our uniqueness. Do not senselessly believe or change.  Keep our uniqueness and creative development, effective communication among the different ideas but at the same time, have personal space to live creatively in this contemporarily digital world.

Keyword: digital age / online society / lateral thinking / open-minded /contemporary

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-01