เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

(Transformation of Technology Disruption in the Future of Higher Education)

ผู้แต่ง

  • ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต
  • ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีสารสนเทศ /การเปลี่ยนแปลง / มหาวิทยาลัย / Technology disruption / Transformation / Higher Education

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
          เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคต เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ ในยุคดิจิทัล ของศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างลงตัว มหาวิทยาลัยในอนาคตจะกำหนดทิศทางรปูแบบการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อการดำรงอยู่ และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยในอนาคตยังคงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานคุณภาพ บุคลากรในทุกมิติด้านองค์ความรู้ สังคม วัฒนธรรม อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับยุคดิจิทัล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ / การเปลี่ยนแปลง / มหาวิทยาลัย

Abstract
          The impact of Information technology disrupts the future of universities all around the world. What will universities look like in 21st Century? Technology and innovation, the changes are beneficial for both learners and instructors. University and academics will support the change of Information Technology to manage the organization for its existence and more efficiency. The Future of universities continue to be an important force in laying the foundation for human quality resources in every dimension. The knowledge, culture and society are accordance with the  digital age as a force for future development in the country.

Keyword : Technology disruption / Transformation / Higher Education

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01