หนังใหญ่วัดขนอน : ภูมิหลัง สภาพการณ์ และการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

(NangYai Shadown Play at Khanon Temple: Background,condition and heritage)

ผู้แต่ง

  • วิภาภรณ์ อรุณปลอด

คำสำคัญ:

มรดกทางวัฒนธรรม / หนังใหญ่ / วัดขนอน / Cultural heritage / NangYai Shadow / Khanon Temple

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หนังใหญ่วัดขนอน ชุมชนที่ปลูกฝังให้เยาวชนในชุมนุมมีความรักและรักษา อนุรักษ์สิ่งที่มีค่าของชุมชน ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง โดยศึกษาความหมายของหนังใหญ่, การเข้ามาของหนังกว่าหนังใหญ่, การทำหนังใหญ่วัดขนอน, ขั้นตอนการทำหนังใหญ่ของอดีตและปัจจุบัน, ความเชื่อและการสืบสานต่อของชุมชน ดังนั้นจึงพบว่า ชุมชนวัดขนอน มีการให้ความสำคัญกับหนังใหญ่ โดยการดูแลของวัดและการเชื่อมโยงของโรงเรียน รวมทั้งการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ เช่น การทำหนัง การแสดง รวมทั้งความเชื่อในเรื่องการบูชาครู จึงทำให้หนังใหญ่วัดขนอน เป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าที่ประกอบด้วย ศิลปะการออกแบบลวดลายไทย  ความประณีตของฝีมือช่างแกะสลัก  ศิลปะทางนาฎศิลป์  รวมทั้งบทพากย์และการขับร้องที่ไพเราะ และเป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ฝึกฝนศิลปะ ทางด้าน การทำตัวหนัง การเชิดหนัง รวมทั้งการแสดง และการสร้างบทบาทให้คนในชุมชนได้เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสืบสานเพื่อให้หนังใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสืบไป

 คำสำคัญ:  มรดกทางวัฒนธรรม / หนังใหญ่ / วัดขนอน  

Abstract

                This research is aimed to study Nang Yai Shadow Play at Wai Khanon, the ideal community implanting its people to cherish and conserve its valuable pride that is Nang Yai Shadow Play. It is the thai cultural treasure widely acclaimed as the advanced art throughly the meaning of Nang Yai , the history of Nang Yai, making Nang Yai, the process of making Nang Yai in the past and present and the belief and preservation for our community. All of these, we found that the Khanon community focus on Nang Yai Shadow Play having the responsibility from the temple and relating to schools inclnded with the implantation for young people getting the participation and learning such as making Nang Yai and show,the belief in respect teachers. Nang Yai  Wat  Khanon is the valuable art with dubbling and tuneful singing. Nang Yai Shadow Play is the place for the art preservation and practice with puppeting, shadow playing include to the performance. In addition, it makes a big important role in our community to participate and inherited this advanced art of Thai cultural heritage tradition.

Keyword :  Cultural heritage / NangYai Shadow / Khanon Temple

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01