การสื่อสารพิธีกรรมล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

(Lanna ritual on Communication for Health Promotion)

ผู้แต่ง

  • สามารถ ใจเตี้ย

คำสำคัญ:

พิธีกรรมล้านนา / การสื่อสารชุมชน / การสร้างเสริมสุขภาพจิต / lanna ritual / communication / mental health promotion

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           พิธีกรรมล้านนาเป็นพลังอำนาจในวิถีชีวิตบุคคลอันเป็นตัวขับเคลื่อนและกลไกที่ก่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารชุมชนผ่านพิธีกรรมและสัญาลักษณ์นิยมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ตรงและทางอ้อมจากการมีส่วนร่วมปฏิบัติในฐานะสมาชิกของครอบครัว การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมล้านนายังมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อรองให้หายจากความเจ็บป่วย และเป็นการสะท้อนทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้คนภายใต้กฎเกณฑ์ชุมชน ความเชื่อ และทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงเป็นกิจกรรมในการเสริมพลังอำนาจด้านจิตใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม

คำสำคัญ: พิธีกรรมล้านนา / การสื่อสารชุมชน / การสร้างเสริมสุขภาพจิต 

Abstract

          Lanna rituals are the power of the personal lifestyle.  They are driven mechanism of the rituals and symbolisms communication process which occurred by direct and indirect participating experience as a member of the family. Lanna rituals activities are also aimed to bargaining for illness that reflecting on the options for mental health promotion of people under community rules, local beliefs and resources. It is an activity to empowering the mind to coexistence in society.

 Keyword: lanna ritual / communication / mental health promotion

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01