การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

(The Development of Distribution Channels of Rice Products through the Electronic-Commerce System for Bor-Khor’s Housewife’s Group, the Community Enterprise in Takbai District, Narathiwat Province)

ผู้แต่ง

  • เกศแก้ว ประดิษฐ์

คำสำคัญ:

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ผลิตภัณฑ์ข้าว / การส่งเสริมทางการตลาด / ช่องทางการจัดจำหน่าย / e-Commerce / Rice Products / Marketing Promotion / Distribution Channels

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิธีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย TOWS Matrix จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 20 รายและบุคลากรภาครัฐจำนวน 3 ราย ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบด้วยวงจรการพัฒนาระบบ ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือผู้ใช้งานจำนวน 323 รายและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 รายด้วยแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

          ผลวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรจัดทำกลยุทธ์เชิงรุกคือ ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมาตรฐานรับรอง สามารถเพิ่มผลผลิตออกสู่ร้านค้าภายนอก กลยุทธ์เชิงแก้ไขควรส่งเสริมการออกร้านสู่ภายนอกเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่และส่งเสริมสมาชิกมีความรู้ทำตลาดแบบใหม่ กลยุทธ์เชิงป้องกันควรตั้งราคาสินค้าไม่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ดี กลยุทธ์เชิงรับควรลดขายสินค้าพื้นที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งและขายสินค้าพื้นที่อื่นในรูปแบบที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ใช้งานประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{\chi&space;}=4.24,S.D=0.43) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{\chi&space;}=3.91,S.D=0.60)

 คำสำคัญ:  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ /  ผลิตภัณฑ์ข้าว / การส่งเสริมทางการตลาด / ช่องทางการจัดจำหน่าย  

Abstract

          This research aims at investigating the study business strategy, including developing and evaluating the e-commerce system efficiency in the community enterprise. The study was divided into 3 phases as follows; Phase 1) Studying business strategy with TOWS Matrix. The data were collected through the interview form for 20 the Housewife’s Group members and 3 government personnel. Phase 2) Designing e-commerce system using data flow diagram. Phase 3) Developing and evaluating the system performance by two groups of 323 system users and 3 experts. The tool used was online questionnaire. The statistics used were mean and percentage.

          Results indicated that the community enterprise should develop SO strategy. The product should be certified and unique in order to increase productivity to sell in stores. In terms of WO strategy, the products should be sold in other stores to gain new customers and encourage new marketing knowledge for the members. For ST strategy, the product price should not be much higher than other manufacturers’ and have good packagings. For WT strategy, the numbers of the same products selling in the vicinity should be reduced. The products should be sold in different areas in modern style in order to encourage the development of e-commerce systems for community enterprises. The system users evaluated the system performance at a good level (gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.24, S.D = 0.43). The experts evaluated the efficiency of the system at a good level. (gif.latex?\bar{\chi&space;}= 3.91, S.D=0.60)

 Keyword:  e-Commerce / Rice Products / Marketing Promotion / Distribution Channels

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01