รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

(Potential Development Model for Entrepreneurs in Restaurant Business)

ผู้แต่ง

  • จุฑามาศ พีรพัชระ
  • สมนึก วิสุทธิแพทย์
  • ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
  • ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

คำสำคัญ:

ศักยภาพผู้ประกอบการ / ธุรกิจร้านอาหาร / Entrepreneurs’ Potential / Restaurant Business

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และเพื่อพัฒนารูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการภายใน กลยุทธ์  การจัดการการตลาด ค่านิยมร่วม การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการความรู้ คุณภาพการให้บริการ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และพบว่า ทั้ง 8 องค์ประกอบส่งผลต่อศักยภาพของผู้ประกอบการด้านความเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ ความรู้และเทคโนโลยี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) โดยร่วมพยากรณ์ศักยภาพทั้งสามด้าน ได้ร้อยละ 50.50 62.20 และ 49.40 ตามลำดับ และ 6 องค์ประกอบ ส่งผลต่อศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดธุรกิจบริการ และร่วมพยากรณ์ศักยภาพด้านนี้ได้ ร้อยละ 52.30 รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวแปร มีความเหมาะสมร้อยละ 97.90 สำหรับคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ บทนำ  แนวปฏิบัติการใช้รูปแบบ และ สรุปและข้อเสนอแนะการใช้คู่มือ ซึ่งมีความเหมาะสมร้อยละ 99.45 และคู่มือการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านอาหารได้

คำสำคัญ: ศักยภาพผู้ประกอบการ / ธุรกิจร้านอาหาร 

Abstract

            This research aims to study factors affecting potentials of restaurant entrepreneurs and to develop a model and a model’s manual for potential development of restaurant entrepreneurs. A sample group comprised of academics and restaurant entrepreneurs. Tools used consisted of structured in-depth interview and questionnaire. Data were analyzed for percentage, standard deviation, content analysis,  factor analysis, and stepwise multiple regression analysis. Results of the study showed 8 major factors for potential of restaurant entrepreneurs: internal management, strategy, marketing management, shared value, product positioning, knowledge management, quality of service, and work environment. All eight factors were found to have significant effect on potential entrepreneurs in terms of entrepreneurship, management, knowledge and technology  at reliability level of 95 percent with potential predictive contribution of 50.50, 62.20 and 49.40 percent, Six factors - internal management, strategy, marketing management, product positioning, knowledge management, and quality of service – had affect on potential of entrepreneurs in terms of service marketing with potential predictive contribution of 52.30 percent. A model for potential development of restaurant entrepreneurs which consisted of 8 factors and 25 variables was found to be suitable at 97.90 percent. A manual for restaurant entrepreneurs’ potential development model was divided into 3 parts: introduction, guidelines for using the model, and conclusion and recommendations. The manual was found to be suitable at 99.45 percent and could be used restaurant business.

Keyword: Entrepreneurs’ Potential / Restaurant Business

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01