ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากหัตถกรรมไม้แกะสลัก ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย

(The Result of Home Décor Item Designs from Wooden Handicrafts. The Beliefs Regarding Fortune of Thais)

ผู้แต่ง

  • ชมจันทร์ ดาวเดือน

คำสำคัญ:

ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน /หัตถกรรมไม้แกะสลัก /คติความเชื่อ /ความเป็นสิริมงคลของคนไทย /ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและสำนักงาน / results of home décor item designs / wooden handicrafts / beliefs / fortune / home and office décor items

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 2) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและสำนักงาน ให้เชื่อมโยงในด้านคติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย 3) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและสำนักงาน  จากหัตถกรรมไม้แกะสลักตามคติความเชื่อที่เป็นสิริมงคลของคนไทย ที่ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้า 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและสำนักงานจากหัตถกรรมไม้แกะสลัก โดยกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้า ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่ ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักปราชญ์ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ รวมจำนวน 409 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{\chi&space;}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

           ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านสำหรับครัวเรือนและสำหรับสำนักงาน จากคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลจากการสำรวจและสัมภาษณ์จากนักปราชญ์ ผู้ประกอบการและผู้จัดจำหน่าย พบว่า สัญลักษณ์ของคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย สามารถแบ่งออกเป็น 7 ลักษณะ คือ เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นมงคล สัตว์มงคล สีมงคล ไม้มงคล ตัวเลขมงคล ผักและผลไม้มงคล และสิ่งของมงคล ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ประเภท จำนวน 9 ท่าน พบว่า ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านสำหรับครัวเรือน ได้แก่ นาฬิกาตั้งโต๊ะ (แบบที่ 2) โคมไฟติดผนัง (แบบที่ 1) แจกันตั้งโต๊ะ (แบบที่ 2) กรอบรูปภาพติดผนัง (แบบที่ 2) และกระถางปลูกต้นไม้ภายในบ้านแบบตั้งพื้น (แบบที่ 3) และผลิตภัณฑ์ของตกแต่งสำหรับสำนักงานได้แก่ นาฬิกาตั้งโต๊ะ (แบบที่ 2) โคมไฟตั้งพื้น (แบบที่ 3) แจกันตั้งโต๊ะ (แบบที่ 1) กรอบรูปภาพแบบตั้งโต๊ะ (แบบที่ 1) และกระถางปลูกต้นไม้ภายในสำนักงานแบบตั้งพื้น (แบบที่ 3) ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ประเภท จำนวน 400 คน พบว่า ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านสำหรับครัวเรือน ได้แก่ “โคมไฟแบบติดผนัง” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (gif.latex?\bar{\chi&space;}=4.56) ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งสำหรับสำนักงาน  ได้แก่ “โคมไฟแบบตั้งพื้น” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (gif.latex?\bar{\chi&space;}=4.55)

คำสำคัญ : ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน /หัตถกรรมไม้แกะสลัก /คติความเชื่อ /ความเป็นสิริมงคลของคนไทย /ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยและสำนักงาน 

Abstract

          This research aims to: 1) study data, ideology, beliefs regarding fortune of Thais when it comes to designing home decor items; 2) study home and office decor items in relation to beliefs in fortune of Thais; 3) design home and office décor handicrafts based on beliefs in fortune of Thais in response to people interested in the products; and 4) evaluate satisfaction with home and office decor handicrafts, designed by the authors, of the interested group. The population of this research included 409 philosophers, designers, entrepreneurs and questionnaires were used as the research instruments. Statistics used were percentage, means (gif.latex?\bar{\chi&space;}) and standard deviation (S.D.).

          It was found that the five categories of designing home and office décor items based on belief in luck of Thais were divided into three parts. Part 1: results from surveys and interviews with philosophers, entrepreneurs and distributors. It was found that symbols of belief in luck of Thais could be divided into seven types, which are lucky jewelry, lucky animals, lucky colors, lucky woods, lucky numbers, lucky vegetables and fruits and lucky items. Part 2 : evaluation results on designs of products from nine experts regarding the five product types showed that home décor items such as table clocks (type 2), wall lamps (type 1) floor jars (type 2), wall frames (type 2) and floor plant pots (type 3) and office décor items  such as  table clocks (type 2), floor lamps (type 3) table jars (type 1), table frames (type 1) and floor plant pots (type 3). Part 3 : evaluation results of satisfaction of 400 people interested in five types of home and office décor items showed that home décor items “wall lamps” were at the highest level with the highest means (gif.latex?\bar{\chi&space;}=4.56) and office décor items “floor lamps” were at the highest level with the highest means (gif.latex?\bar{\chi&space;}=4.55).

Keyword: results of home décor item designs / wooden handicrafts / beliefs / fortune / home and office décor items

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01