นวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคประเทศไทย 4.0

(Innovative Communication with Thailand Tourism Industry 4.0)

ผู้แต่ง

  • พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์

คำสำคัญ:

นวัตกรรมการสื่อสาร / การท่องเที่ยว / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ประเทศไทย 4.0 / Innovative Communication / Tourism / Tourism Industry / Thailand 4.0

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                นวัตกรรมการสื่อสารในมุมมองของการท่องเที่ยว ในปัจจุบันและที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้มและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมการสื่อสารที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ นโยบายและแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของไทย นวัตกรรมการสื่อสารเป็นการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำนวัตกรรมการสื่อสารมาใช้ในการท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้น และด้านการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ (TOUR Model) ที่ผู้กำหนดนโยบายหรือผู้ประกอบการควรคำนึงถึง ได้แก่ นักท่องเที่ยว (T: Tourism) การสร้างความแตกต่าง (O: Opposite) การเข้าถึงข้อมูล (U: Ubiquitous) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (R: Response)

คำสำคัญ: นวัตกรรมการสื่อสาร / การท่องเที่ยว / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ประเทศไทย 4.0 

Abstract

            The innovative ways of communication which improves the tourism. Two main perspectives will be discussed. Firstly, the information technology in communication plays a part in tourism industry not only in the current situation but also in the future. Secondly, new perspectives of tourism industry included trend and application of information technology by innovative communication. It involved with international change, tourism plan and master plan. This paper comprises three concepts: innovative communication concept, information technology concept related to tourism industry as well as role and dynamics of tourism in current and future. Innovative Communication with Thailand Tourism Industry 4.0 were technology integrate for support tourism industry and increase income in 3 items such as: 1) Communication 2) Search Engine and 3) Learning Resource Management. In this article present TOUR Model for use in tourism industry consisted of 4 factors: 1) T: Tourism) 2) O: Opposite 3) U: Ubiquitous and 4) R: Response)

 Keyword: Innovative Communication / Tourism / Tourism Industry / Thailand 4.0

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01