รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ

(Business Management Model for Water Park Business)

ผู้แต่ง

  • อินทิรา จันทร์สอน
  • ชุลีวรรณ โชติวงษ์
  • ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
  • ปรีดา อัตวินิจตระการ

คำสำคัญ:

รูปแบบการบริหาร / การบริหารธุรกิจ / ธุรกิจสวนน้ำ / Management Model / Business Management / Water Park Business

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           การศึกษารูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจสวนน้ำ  2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ และ 3. เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารธุรกิจสวนน้ำ ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น  ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารธุรกิจสวนน้ำ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการบริหารธุรกิจสวนน้ำ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยภายในมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบและปัจจัยภายนอกมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ นำผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจมาจัดทำโครงร่างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ และนำเข้าสู่วิธีการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในด้านธุรกิจสวนน้ำ นักวิชาการและนักทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลงมติรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ ผลการลงมติเป็นเอกฉันท์พบว่าองค์ประกอบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ สามารถนำมาจัดรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ ที่เป็นวงจรเชื่อมโยงกัน โดยมี ปัจจัยภายใน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กฎระเบียบข้อบังคับ 2) ขวัญกำลังใจ 3) สมรรถนะ 4) ผู้นำองค์กร 5) ระบบบริหาร 6) โครงสร้าง และ 7) กลยุทธ์  สำหรับปัจจัยภายนอกมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายภาครัฐ 2) จัดการทางการตลาด 3) ความปลอดภัย 4) สิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ 5) สิ่งแวดล้อม และ 6) ช่วยเหลือสังคม  นำรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ ที่ได้รับการเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์มาสร้างเป็นคู่มือการบริหารธุรกิจสวนน้ำ และจากผลการประชุมสนทนากลุ่มประชาพิเคราะห์  สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการบริหารธุรกิจสวนน้ำได้

คำสำคัญ:  รูปแบบการบริหาร / การบริหารธุรกิจ / ธุรกิจสวนน้ำ  

Abstract

          The Purpose of this research are: 1) to study essential components of water park business management, 2) to create water park business management model, and 3) to develop the manual of the model. The population and participants are management of water park business, i.e. Managing Director, Deputy Managing Director, General Manager, and other delegated executives. Mixed research methods are used for this research, which are qualitative and quantitative approach. The methods of the qualitative approach are in-depth interview, and focus group, and the method of quantitative approach is questionnaire. The methods of the qualitative approach are in-depth interview, and focus group, and the method of quantitative approach is questionnaire. The analysis technique for qualitative is content analysis and the analysis techniques for quantitative are statistical frequency, average, standard deviation and factor analysis.

          The results showed that there were 7 essential internal components and 6 external components. The draft of the water park business management model has been developed, and calibrated during the focus group discussion. In the focus group committee, there are 7 internal components in connected cycle model for water park business management, which consists of 1) rules and regulations 2) working morale 3) competency 4) organization leaders 5) management system 6) strategy, and 6 external components; 1) government policy 2) marketing management 3) safety 4) customers ‘benefits 5) environment and 6) social contribution. The manual of the water park management was developed based on the selected model from the focus group discussion which can be used as the model of water park business management.

Keyword: Management Model / Business Management / Water Park Business

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01