การศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย และแนวทางการพัฒนาเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(The evaluation on Thai’s Superhero industry and the development perspective for a long term domestic success)

ผู้แต่ง

  • วรรณยศ บุญเพิ่ม
  • เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
  • ไตรรัตน์ สิทธิทูล

คำสำคัญ:

ซุปเปอร์ฮีโร่ / สัญชาติไทย / อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ / Superhero / Thai pop Culture / Creative Industries

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยชิ้นนี้มี จุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมประวัติของตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย 2) เพื่อการจำแนกประเภทของตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย 3) เพื่อศึกษาแนวทางที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาอุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย จำนวน 6 ท่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งทางแนวในการออกแบบซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยให้ประสบความสำเร็จ โดยผลจากการวิจัยพบว่า ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยสามารถสืบค้นได้ทั้งหมด 43 ตัว และสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในหนังสือภาพและหนังสือการ์ตูน 2) ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในภาพยนตร์ 3) ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในละครโทรทัศน์ 4) ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในงานโฆษณา 5) ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในการแสดงสด 6) ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน และพบแนวทางการพัฒนาเพื่อความสำเร็จของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยที่น่าสนใจทั้งหมด 5 แนวทาง ได้แก่ 1) ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบบนรากฐานการคิดแบบอุตสาหกรรมซุปเปอร์ฮีโร่แบบครบวงจร 2) ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในธรรมชาติและวงจรการพัฒนาของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ 3) ควรมีการออกแบบภาพลักษณ์ที่มีความเป็นสากล 4) เนื้อเรื่องต้องสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและมีความสัมพันธ์กับบริบทของวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทย 5) ผู้บริโภคควรมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย

คำสำคัญ : ซุปเปอร์ฮีโร่ / สัญชาติไทย / อุตสาหกรรมสร้างสรรค์   

Abstract

          In recent days a Superhero industry is one of the most profitable industries worldwide. However, not every country can create their own successful superheroes. Thailand is one of the countries that local superheroes could not break into their own mainstream market. From this problem this study aims to find the solution to improve Thai’s Superhero industry in order to break through the general domestic market. To reach this goal, this study focuses on 3 objectives which include 1) a research on an evolution of Thai Superhero in order to understand the big picture of its history. 2) an analysis on the classification on Thai’s Superhero and 3) a research study on a developing solution to improve the Thai’s Superhero industry. This study used a qualitative research by combining the literature review and in-depth interview method on six well-known Thai’s superhero designers and producers to answer these three objectives. The results show that 43 Thai superheroes were created between 1957-2018 which can be separated into six categories include 1) Thai superheroes on comic books 2) Thai superheroes on movies 3) Thai Superheroes on TV Series 4) Thai Superheroes on commercial campaigns 5) Thai Superheroes on live events and 6) Thai Superheroes on animation. Furthermore, from this study we can conclude that Thai Superheroes need these 5 perspectives to be successful in the domestic market. First, Thai superhero projects need to be planned under the fundamental of superhero industry not in other industry such as movie industry. Second, the investors of superhero project need to understand the nature of superhero’s life circle which takes time to develop longer than other industries. Third, the design of Thai Superhero should focus on the contemporary style that match the standard of international aesthetic. Fourth, the storylines need to be related with a popular culture of Thai people’s lifestyle. Lastly Thai people need to support our own superhero and do not underestimate them.

Keyword : Superhero / Thai pop Culture / Creative Industries

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01