การออกแบบเรขศิลป์สำหรับแอปพลิเคชัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย

(Graphic design for tourism application for Bangkok Noi community)

ผู้แต่ง

  • อภิชญา อังคะวิภาต
  • ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ
  • นัฏภรณ์ พูลภักดี
  • วิชชุลดา ตันประเสริฐ
  • สรัล ตั้งทรงสิทธิ์

คำสำคัญ:

ชุมชนบางกอกน้อย / การออกแบบแอปพลิเคชั่น / การออกแบบกราฟิก / การท่องเที่ยว / แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว / Bangkok Noi Community / Application Design / Graphic Design / Tourism / tourism application

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            ชุมชนบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ถูกหยิบยกนำไปสร้างเป็นบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ที่มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ครั้งสมัยสงครามโลก

            บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและหาอัตลักษณ์ของชุมชนจากร่องรอยประวัติศาสตร์ท่องถิ่นที่ถูกพัฒนามาเป็นวรรณ กรรมในชุมชนบางกอกน้อยและสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งทางผู้วิจัยมีความคิดที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเก่าแก่ย่านบางกอกน้อยนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีร่วมกับการท่องเที่ยว

            ผลของการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์รวมกับกระบวนการการออกแบบเรขศิลป์และพัฒนาทำไปใช้ในแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันทำให้ ชุมชนมีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากการใช้สมาร์ทโฟน ได้รับประสบการณ์และความรุ้เรื่องราวของชุมชนด้านประวัติศาตร์และวัฒนธรรมจากแอปพลิเคชั่นและสถานที่จริงเข้าด้วยกันอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยีมากเป็น อีกทั้งผลวิจัยสามารถหารูปแบบของเรข์ศิลป์ที่ใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์ต่างๆทั้งในชุมชนและบนเอปพลิเคชั่นสามารถสื่อสารกับผู้ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันได้ดีเข้าใจง่ายยังสื่อถึงร่องรอยวรรณกรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้

คำสำคัญ : ชุมชนบางกอกน้อย / การออกแบบแอปพลิเคชั่น / การออกแบบกราฟิก / การท่องเที่ยว / แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว 

Abstract

            The Bangkok-Noi community in Bangkok is a historical district that is often used as backdrop in numerous movies and dramas depicting the world-war era.

            The objective of this research is to investigate the identity of this historical community, the reasoning behind its popularity in movie industry and the important attractions within this area. Our goal is to use this research to promote Bangkok-Noi to the contemporary pro-digital tourists.

            The findings are to be analyzed and integrated with geometric design methodology for producing an Application. The combination of the new technology, design and the historical findings are predicted to help promoting the higher number of tourists in the Bangkok-Noi distict.

Keyword :  Bangkok Noi Community / Application Design / Graphic Design / Tourism / tourism application

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01