ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ

(Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation)

ผู้แต่ง

  • วรีรัตน์ ศรสถิตย์วัฒนา
  • มนตรี โสคติยานุรักษ์

คำสำคัญ:

นโยบายสาธารณะ / ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การกำหนดนโยบายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Public Policy / Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders / Public Policy Formulation

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่อง ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาตัวแบบเชิงบูรณาการและปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายเชิงบูรณาการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ และทำการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มร่วมกับการสังเกตการณ์ผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อพัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการและเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายเชิงบูรณาการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ พบว่า ภาครัฐต้องจัดทำนโยบายที่สนับสนุนการบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดทำมาตรฐานข้าวเปลือกอย่างชัดเจน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวคุณภาพมากขึ้น ข้าวไทยก็จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : นโยบายสาธารณะ / ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การกำหนดนโยบายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Abstract 

            Through the crisis of political instability of Thailand in past years, the research on ‘the integrated model of public policy formulation by stakeholders in the Thai rice strategy implementation,' aims to study the followings

            Firstly, the integrated model that formulated by the stakeholders who affected by rice policy implementation;

            Secondly, to analysis the related factors including strengths, weaknesses, opportunities, and threats, that influence the formulation and implementation on rice's public policy under stakeholder-based; Finally, to develop the guideline and the integrated model for stakeholders-based public policy formulation through the whole implementation process - Thai rice production, industrial processing, trading, marketing, and exports.

            The sustainable implemented policy and strategy must cover the short-term, medium-term, and long-term to strengthen the Thai rice system and to leverage the quality of life for stakeholders in social, economic, and environmental aspects simultaneously. This study is qualitative research. The data collection methods include content analysis from document and literature review, in-depth interview, and Focus Group that involves three categories of respondents e.g. (1) Policy Formulators (2) Policy Implementor and (3) Stakeholders affected by the policies.  An analytical method using with the qualitative data collection is SWOT analysis, in order to identify and categorize significant internal and external factors related to the stakeholders-based public policy formulation on Thai rice strategy implementation. TOWS Matrix derived from the SWOT Analysis has been used for developing the practical option for stakeholders-based on public policy formulation on Thai rice strategy implementation and contributing to relevant agencies. To formulate the practical implementation, the scope of analysis based on the relevant key factors which are strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the country that influence over the public policy formulation on Thai rice. As a result, it revealed that Thailand has many strengths and opportunities as it is an agricultural country with great potentials – i.g. Robust production, high-quality rice seed, optimal geographical traits for growing rice throughout the whole year, and Thai farmers’ expertise in rice cultivation. Besides, rice is the commercial crop of the country which has been supported by public sector thoroughly. Further to the findings from the SWOT analysis mentioned above, this study complies with the TOWS Matrix in order to develop the integrated model of stakeholder-based public policy formulation on Thai Rice Strategy Implementation. 

Keyword :  Public Policy / Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders / Public Policy Formulation

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01