การวิเคราะห์บทภาพยนตร์: สุนทรียภาพในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์

(Film Script Analysis: The Aesthetic for Film Industry Production)

ผู้แต่ง

  • ภัทรนันท์ ไวทยะสิน

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์บทภาพยนตร์ / สุนทรียภาพ / อุตสาหกรรมภาพยนตร์ / การแสดงและกำกับการแสดง / การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ / การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ / Film Script / The Aesthetic / Film Industry / Acting and Directing / Production Design / Film Production

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            บทภาพยนตร์เปรียบเสมือนแบบแปลนสำหรับการสร้างบ้าน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ การวิเคราะห์บทภาพยนตร์เป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่ผู้เขียนบทภาพยนตร์ได้ทำงานเสร็จสิ้น ซึ่งทุกหน้าที่ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์จำเป็นที่จะต้องศึกษา วิเคราะห์ ตีความบทภาพยนตร์อย่างละเอียดและลึกซึ้ง ความสำคัญของการวิเคราะห์บทภาพยนตร์สำหรับทีมงานแต่ละฝ่ายนั้น มีมิติ มุมมอง ในการเน้นย้ำที่แตกต่างกันออกไปตามองค์ประกอบของบทภาพยนตร์ กล่าวคือ นักแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดง ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครและการสร้างตัวละคร นักออกแบบ หรือ ผู้กำกับศิลป์ ให้ความสำคัญกับเวลา และ สถานที่ ที่กำหนดไว้อยู่ในบทภาพยนตร์ ตลอดจนการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆที่บทกำหนดมาให้ ผู้กำกับภาพ ให้ความสำคัญกับการตีความหมายจากบทภาพยนตร์ นำไปสู่การสื่อสารผ่านภาพ และเทคนิคต่างๆของการถ่ายทำ รวมทั้งการผสมผสานการทำงานระหว่างศิลปะและอุตสาหกรรมที่ต้องสอดคล้องกันระหว่างรายละเอียดจากบทภาพยนตร์กับงบประมาณ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้อำนวยการสร้าง นอกจากนี้ผู้กำกับภาพยนตร์ ต้องวิเคราะห์บทภาพยนตร์ให้ครบทุกมิติ ตีความและต่อยอดจากรายละเอียดที่ผู้เขียนบทภาพยนตร์ได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง รวมทั้งผู้กำกับภาพยนตร์จะต้องสามารถสื่อสารรายละเอียดความต้องการต่างๆกับทีมงานฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการกำกับการแสดง องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์บทภาพยนตร์สำหรับทุกฝ่ายในงานภาพยนตร์จำเป็นต้องนำไปใช้ คือ องค์ประกอบ หรือ โครงสร้างของบทภาพยนตร์ โดยเริ่มมาจากทฤษฎี แนวคิดของ อริสโตเติล ซึ่งเป็นรากฐานมาจากละครตั้งแต่สมัยกรีก ตลอดจนการเกิดพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์บทภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ โดยยึดตามหลักการรูปแบบ หรือ องค์ประกอบของบทภาพยนตร์เป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ 6 ประการของอริสโตเติล เพื่อทำให้การวิเคราะห์บทภาพยนตร์เกิดสุนทรียภาพมากที่สุด นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทั้งในเชิงศิลปะกับเชิงธุรกิจได้อย่างสมดุล    

คำสำคัญ :  การวิเคราะห์บทภาพยนตร์ / สุนทรียภาพ / อุตสาหกรรมภาพยนตร์ / การแสดงและกำกับการแสดง / การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ / การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 

Abstract

           Like a house plan, a film script is regarded as an essential part of film production and the film script analysis is considered the most important step that a film maker has to immediately conduct after completing the film production processes. More than that, the study, interpretation, and analysis of film script should be deliberately and thoroughly conducted by all crew members of the production team to create a high-quality film. The film script analysis for each crew member, however, has different significant meanings in term of various perspectives and aspects depending on its compositions. In other words, an actor and an acting coach will put an emphasis on the analysis of characters, while an art director will focus more on the analysis of settings including the time and geographic location that are indicated in the film script. The director of photography will make the film script analysis and interpretation in order to create a significant meaning of communication through scenes or images as well as arts and techniques of film shooting. Also, a film producer has to take the main responsibility for combining arts and film industry production together and this integration should be in accordance with the detailed information in the film script and the budget of the film production. A film director, moreover, has to analyze the film script in every aspects and interpret its meanings so that the film script written by the scriptwriter will be further developed comprehensively and purposefully. Additionally, the film director has to effectively and accurately communicate with all production team members in term of the needs of each team, especially with the acting and directing team. The knowledge of film script analysis being essential for every team is the components or plots of the film which is originated from the philosophical theory of Aristotle being rooted from the theater in ancient Greek. Besides Aristotle’s theory, the film script analysis is also developed from other critical analysis guidelines and the notion of formalist or the components of film script that are consistent with the six principles stated by Aristotle. All in all, the film script analysis should be done so that the aesthetic for film industry production can be achieved and the arts and business of film production can be successfully and meticulously integrated. 

Keyword:   Film Script / The Aesthetic / Film Industry / Acting and Directing / Production Design / Film Production

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01