รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม The Journal of Social Communication Innovation

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสังคม

Abstract

ส่วนประกอบของบทความ


ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ


การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่นำมาอ้างอิง


การส่งบทความ สิ่งที่เจ้าของบทความต้องส่ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ