รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

The Journal of Social Communication Innovation

ผู้แต่ง

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสังคม

คำสำคัญ:

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

บทคัดย่อ

ส่วนประกอบของบทความ

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ

การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่นำมาอ้างอิง

การส่งบทความ สิ่งที่เจ้าของบทความต้องส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01

ฉบับ

บท

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ