ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ

Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision

ผู้แต่ง

  • ปรายจรีย์ จิตกลาง
  • ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
  • เสาวลักษณ์ พันธบุตร
  • ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล

คำสำคัญ:

บริจาคอวัยวะ, กลยุทธ์ของสื่อ, สื่อบริจาคอวัยวะ, การตัดสินใจ, Organ Donation, Media Strategy, Organ Donation Media, Decision

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การจูงใจในสื่อรณรงค์เพื่อการบริจาคอวัยวะที่เผยแพร่บน YouTube ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 และ 2) ศึกษาผลของสื่อรณรงค์เพื่อการบริจาคอวัยวะต่อการบริจาคอวัยวะของผู้ชมโดยจำแนกตามกลยุทธ์การจูงใจในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 20 – 25 ปี โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการจูงใจของสื่อรณรงค์การบริจาคอวัยวะมี 3 ด้านคือ กลยุทธ์ด้านเหตุผล กลยุทธ์ด้านอารมณ์ และกลยุทธ์ด้านสังคม ศีลธรรมจรรยาและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยยอดผู้เข้าชม 132,126 ครั้ง ค่าเฉลี่ยยอดถูกใจ 1,957.097 ครั้ง ค่าเฉลี่ยยอดไม่ถูกใจ 24.871 ครั้ง สื่อที่ได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกมีทั้งหมด 16 สื่อ เชิงลบ 2 สื่อ จำนวนสื่อที่เผยแพร่บน YouTube มีจำนวนมากที่สุดในปี พ.ศ.2559 (13 สื่อ) พศ.2556 (5 สื่อ) พศ.2557 และ 2558 (ปีละ 3 สื่อ) ตามลำดับ ในด้านการศึกษาผลของสื่อต่อการตัดสินใจในการบริจาคอวัยวะของผู้ชม โดยคัดเลือกสื่อที่เป็นตัวแทนของการใช้กลยุทธ์การจูงใจที่แตกต่างกัน 3 กลยุทธ์นั้นพบว่า การใช้กลยุทธ์ในการจูงใจทั้ง 3 ประเภทมีผลทำให้ผู้ชมมีแนวโน้มและทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะดีขึ้น โดยสื่อรณรงค์บริจาคอวัยวะที่ใช้กลยุทธ์ด้านเหตุผล มีผลทำให้ผู้ชมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะมากที่สุด

คำสำคัญ : บริจาคอวัยวะ / กลยุทธ์ของสื่อ / สื่อบริจาคอวัยวะ / การตัดสินใจ 

Abstract

The objectives of the study on the result of media strategy toward decision of organ donation are 1) to study motivation strategy in organ donation campaign media publicized on YouTube in the period of 2012-2016, and 2) to study the result of organ donation campaign media toward organ donation of the viewers classified by motivation strategy in 20-25 years aged higher education level students. This research is quantitative research. The finding of the studying result indicated that the applied motivation strategy of organ donation campaign media consists of three aspects including rational strategy, emotional strategy, and social, moral, and environmental strategy, with average total viewers of 132,126 times, average total likes of 1,957.097 times, average total dislikes of 24.871 times, total media acquiring positive and negative opinions of 16 media and 2 media, and maximum number of media publicized on YouTube in 2016 (13 media), 2013 (5 media), 2014 and 2015 (3 media in each year), respectively. According to the studying result of media toward the viewer’s decision of organ donation, under selection of media which is the representative of the application of three different motivation strategies, the finding indicated that all of three types of motivation strategies affected the viewers to have improved tendency and attitude on organ donation. Organ donation media applying rational strategy maximally affected the viewers to show their intentions to donate organ.

Keywords : Organ Donation / Media Strategy / Organ Donation Media / Decision

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-01