พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Social Media Purchasing Behavior for Cosmetic of Consumers in Wattana Distric, Bangkok

ผู้แต่ง

  • ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

คำสำคัญ:

สื่อสังคมออนไลน์, พฤติกรรมการซื้อ, เครื่องสำอาง, social media, purchasing behavior, cosmetic

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี ที่พำนักอาศัย ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพอยู่ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent sample t-test และสถิติ One way ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทลิปสติกและครีมบำรุงหน้า สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่องสำอางเพราะสินค้าส่งถึงที่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ได้แก่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางไม่แน่นอน ค่าใช้จ่ายที่ซื้อเครื่องสำอางต่อครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท และเลือกซื้อเครื่องสำอางเพราะต้องการใช้เอง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดคือเครื่องสำอางมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ปัจจัยด้านราคาที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดคือเครื่องสำอางมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดคือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ดี ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความสำคัญระดับมากที่สุดคือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์ / พฤติกรรมการซื้อ / เครื่องสำอาง

Abstract

The purposes of this research were 1) to study social media purchasing behavior for cosmetic of consumers in Wattana district, Bangkok; 2) to study marketing factors that influence social media purchasing behavior for cosmetic of consumers in Wattana district, Bangkok. The representative samples were 245 consumers who are between 15-60 years living, studying and working in Wattana district, Bangkok. The instrument that used in the research was questionnaire. Statistics used for analyzing data were frequency, percentage, average, standard deviation, Independent sample t-test and One way ANOVA (F-test) at significance level of 0.05. The results indicated that the social  media purchasing behavior for cosmetics most purchase were lipsticks and facial cream because delivery reason. The people that affected decision  to buy cosmetics were friends and colleagues. The frequency of purchasing cosmetics was uncertain. Cost of purchasing cosmetics per time was less than THB 1,000 and the reason for choosing the cosmetic was personal usage. The product factor that had the most important for the sample was that cosmetics had a well-established reputation. The price factor that had the most important for the sample was that cosmetics with a reasonable price for quality. The place factor that had the most important for the sample was that social media channels were able to reach buyers well. The promotion factor that had the most important for the sample was that providing various information.

Keywords: social media / purchasing behavior / cosmetic

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30