รุ่นพี่ ของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง : การดัดแปลงเป็นนวนิยายของไทยกับเครือข่ายการดัดแปลง

Wisit Sasanatieng’s Senior : The Thai Novelization and Its Adaptation Network

  • นัทธนัย ประสานนาม
Keywords: การดัดแปลงเป็นนวนิยาย, การดัดแปลง, ภาพยนตร์ไทย, วรรณกรรมไทย, สหบท, novelization, adaptation, Thai cinema, Thai literature, intertextuality

Abstract

บทคัดย่อ

              บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษา รุ่นพี่ (2558) ของวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ในฐานะนวนิยายดัดแปลงจากภาพยนตร์ ทฤษฎีประพันธกร การอ่านแบบสหบท การวาดเครือข่ายการดัดแปลงผ่านมุมมองการดัดแปลงศึกษาเป็นกรอบมโนทัศน์หลักในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า รุ่นพี่ ฉบับนวนิยายดัดแปลง เป็นทั้งตัวบทที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ภาพยนตร์และมีสถานะเป็นวรรณกรรมประเภทจินตนิมิตนาคร นวนิยายเรื่องนี้นำเสนอสหบทจากวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่องอื่น ทั้งนี้ ในมุมมองการศึกษาประพันธกร นวนิยายดัดแปลงเรื่อง รุ่นพี่ ยังนำเสนอประเด็นเรื่องคนนอกกับความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในผลงานของวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยงทั้งในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ประพันธ์นวนิยายดัดแปลง

คำสำคัญ : การดัดแปลงเป็นนวนิยาย / การดัดแปลง / ภาพยนตร์ไทย/ วรรณกรรมไทย / สหบท 

Abstract

            This article aims at exploring Wisit Sasanatieng’s Senior as a novelization of the film directed by the same auteur. The auteur theory, intertextual readings and the adaptation network have been adopted as a key research framework. The findings reveal that Senior—the Novelization is the text for fulfilling film experiences as well as the text written within the urban fantasy genre. The novel manifests its intertextual references from various literary and filmic texts. Furthermore, from the auteur theoretical perspective, Senior—the Novelization conveys issues of social marginalization and social justice. The issues are recurrently enunciated in the works of Wisit Sasanatieng as a film director and as a novelizer.

Keywords: novelization / adaptation / Thai cinema / Thai literature / intertextuality

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-12-30