ความสวย : การให้ความหมายที่สะท้อนการสร้างพลังในตนเองของตัวละครกะเทย

ผู้แต่ง

  • สุเมษย์ หนกหลัง สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พีรเดช ประคองพันธ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรรณพ นิยมเดชา บริษัท โค้ด ออฟซัคเซส จำกัด
  • ณภัสนันธ์ เดชาวัตสิรสิริ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

คำสำคัญ:

การประกอบสร้าง, ภาพยนตร์, กะเทย, อุดมคติความสวย

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาการให้ความหมายของความสวยของกะเทยที่มีต่อการมีพลังในตนเองจากความสวยที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลักเป็นกะเทยจำนวน 6 เรื่อง ผ่านการวิเคราะห์ตัวบทในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง โดยอาศัยกรอบการมองตามทัศนะการประกอบสร้างซึ่งแสดงออกถึงการมีพลังในตนเองที่สะท้อนออกมาในภาพยนต์ ผลการวิจัยพบว่า การให้ความหมายของความสวยของกะเทยประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ ความหมายของความสวยจากรูปลักษณ์ภายนอก ความหมายของความสวยจากอิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติ ความหมายของความสวยจากภายใน ความหมายของความสวยจากการแสดงออกถึงกาลเทศะ และความหมายของความสวยจากความนิยมหรือการชื่นชมจากผู้อื่น อีกทั้งการให้ความหมายความสวยที่มีต่อการสร้างพลังในตนเองของกะเทย ซึ่งเกิดจากเจตคติที่ดีและการมีความมั่นใจในความสวยของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ทำให้สังคมรับรู้ยอมรับความสวยในแบบของพวกเธอ ไม่แสดงให้เห็นถึงการเบียดขับหรือกดทับความเป็นกะเทยของออกจากสังคม ตัวละครหลักเหล่านี้จึงเป็นตัวของตัวเองจนได้รับการยอมรับจากคนรอยข้างให้แสดงบทบาทของความเป็นผู้นำซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อการจูงใจและส่งพลังให้กับผู้อื่นได้ด้วย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29