การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล

ผู้แต่ง

  • นัฐวุฒิ ศรีคล้าย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปรวัน แพทยานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

แอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคล, ต้นไม้มงคล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการปลูกต้นไม้ยังคงได้รับความนิยมเพราะการปลูกต้นไม้นั้นให้ประโยชน์ในหลายๆด้านแต่ว่าโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อขายให้สะดวกสบายมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลในครั้งนี้จึงมี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ที่จำหน่ายต้นไม้มงคลและเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจต้นไม้มงคลโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาต้นไม้มงคลขนาดเล็กและขนาดกลาง จากนั้นทำการศึกษาการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อจะนำไปทำแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งนี้มีทั้งหมด 61 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามคือแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ ส่วนข้อมูลพื้นฐาน ,ส่วนความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้และส่วนของต้นแบบแอปพลิเคชัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลที่สมบูรณ์ 

ผลของการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของการวิเคราะห์ธุรกิจที่จำหน่ายต้นไม้มงคลออนไลน์พบว่า มีการจำหน่ายต้นไม้มงคลใน โซเชียลมีเดีย ,เว็บไซต์และแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ทั่วๆไปอยู่บ้าง ซึ่งยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ขายเฉพาะต้นไม้มงคล ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจแอปพลิเคชันที่มี หน้าตาเรียบง่าย ,มีตัวอักษรที่อ่านง่ายสบายตา ,มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ,หน้าจอแบ่งแบบสมดุลซ้ายขวาและมีปุ่มลัดในการใช้งาน จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้นี้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจต้นไม้มงคลฉบับสมบูรณ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29