ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • ปรียาภรณ์ บูรณากาญจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศศิธร ยุวโกศล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ปัจจัยทางจิตวิทยา, มารดาตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาตั้งครรภ์จำนวน 18 คนในการสัมภาษณ์เชิงลึก  และ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Voluntary Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มารดาตั้งครรภ์เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ มีความถี่ในการเปิดรับทุกวันมากที่สุดและเป็นสื่อที่เปิดรับข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อันดับแรก การใช้สื่อเพื่อประโยชน์ในการนำข่าวสารด้านสุขภาพไปใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสุขภาพมากที่สุด และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสื่อสุขภาพอันดับแรกคือ ครอบครัว ระดับการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพของพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยรวมจากการศึกษาอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพของมารดาตั้งครรภ์ จำนวนครั้งการตั้งครรภ์และประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่แตกต่างกัน การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ที่เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากสื่อโทรทัศน์น้อยกว่าสื่ออินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ได้เปิดรับ ตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยาสามารถร่วมกันทำนายการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ในระดับของความตั้งใจที่จะกระทำ/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 43.7 (R 2 =0.437, F=95.241 ,p<.05 ) โดยพบว่าตัวแปรที่สามารถทำนายการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ ปัจจัยด้านการรับรู้พฤติกรรม (β =.587)  ปัจจัยด้านทัศนคติ (β =.274) และ ปัจจัยด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง (β =.267)  ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29