ส่วนหน้าวารสาร

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

บทคัดย่อ

รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วย

» หน้าปกวารสาร

» หลักการและเหตุผล

» วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

» กำหนดการเผยแพร่

» ข้อตกลงเบื้องต้น

» กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

» การติดต่อกองบรรณาธิการ

» บทบรรณาธิการ

» สารบัญ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
ส่วนหน้าวารสาร