การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว

ผู้แต่ง

  • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

การสื่อสาร, พัฒนา, ตลาดสีเขียว, Development, Communication, Green Market

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้จึงมุ่งนําเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่เครือตลาดสีเขียวใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ตลาดสีเขียวในประเทศไทยถือเป็นเรื่องใหม่และยังมีผู้สนใจไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการร่วมมือกันในหลายระดับของเครือข่ายฯ ซึ่งผลิตผลส่วนใหญ่ถูกจําหน่ายผ่านร้านค้าสีเขียวหรือตลาดสีเขียว ซึ่งมีข้อได้เปรียบ คือ ความสัมพันธ์ที่แนบชิดระหว่างลูกค้าและเจ้าของร้านหรือเกษตรกร ความได้เปรียบในส่วนนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตามเครือข่ายตลาดสีเขียวยังถือว่ามีการสื่อสารกับผู้บริโภคในระดับตํ่า แต่ก็สามารถลดทอนจุดอ่อนนี้ได้ด้วยการเลือกทําเลที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก หรือกลยุทธ์การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สีเขียวในเขตสํานักงานหรือผ่านระบบสมาชิกและบริการจัดส่งถึงบ้าน ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถสะท้อนความคิดเห็นของผู้บริโภคกลับไปยังผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนมองพัฒนาการตลาดสีเขียวของไทยว่าสามารถพัฒนาได้ด้วยเครื่องมือทางการสื่อสาร ผู้เขียนได้วิเคราะห์วิธีการสื่อสารของเครือข่ายตลาดสีเขียวทั้งกรณีที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว ผลการสังเกตพบว่า ตัวแปรที่จะพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว คือ การทําให้เกิดกระแสในสังคม โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม

 

Development Communication for Green Market Network

The aim of this article is to explore how Thai green market use communication for convince farmer to reduce using chemical substance. The green market in Thailand is a new market and there are still only a few operators in the business. At the moment there is little competition among the operators and most of them can co-operate at some level. Most sales take place through green shops and green market. In green shops and green market there is a personal relationship between customers and sale staffs and this is an advantage particularly when it comes to promoting new products. In conventional stores there is “little communication” with consumers but this type of store is better located and more accessible. A smaller volume of sales passes through regular lunch-time stalls in office buildings and through membership/home-delivery systems. These services make it possible to keep in touch with consumers and their reactions can be passed on to producers thus helping improve product quality. The author considers that the success of The green market developing in Thailand can be achieved by communication tools. The author also analyzes various communication methods of Thai green market both successful and failure. My observation indicates that the curcial variable to develop Thai green market is to draw attention from public by using media and communication such as Personal Media Print Media and Activity Media.

Downloads