การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ

ผู้แต่ง

  • ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์, สื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ, Development of Internet-Based Computer, Internet Technology

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ หาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 2.แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3.แบบสอบถามหาความพึงพอใจของผู้เรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริมที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ 90.61/84.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 เมื่อนําคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผลพบว่าได้ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (Epost) = 84.72 และประสิทธิภาพก่อนกระบวนการ (Epre) = 21.78 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมที่สร้างขึ้นนี้ทําให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนเท่ากับ 62.94 % สามารถที่จะนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจได้ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก

 

The Development of an Internet-Based Computer Instruction :  Internet Technology

The purposes of the research were to develop Computer Instructional Package of Interactive webpage design and to find out an package learning effectiveness satisfaction, and efficiency learners. The research tools were: 1. Computer Instructional Package of Internet Technology 2. An achievement test and 3. Questionnaire of satisfaction. The research sample group consists of 30 students from Computer for communications College of Social Communications Innovation Srinakharinwirot University. The result of this research revealed that the efficiency of the package was 90.61/84.72, which were higher than provided value 80/80. The efficiency (E) result of pretest and posttest showed that the Epost (84.72) was higher than Epre (21.78). It could be concluded that this particular Computer Instructional Package built up learning effectiveness = 62.94 %, which might be applicable for Internet Technology courses. The mean value of learners satisfaction was high at 4.56

Downloads