การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ผู้แต่ง

  • พัชราภรณ์ วรโชติกําจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

บทเรียนคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, ระบบการจัดการฐานข้อมูล, Internet, Computer Instruction, Database Management System

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูลนําเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยดําเนินการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านสื่อการศึกษา และนิสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการศึกษา จํานวน 5 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียน จากการเลือกแบบเจาะจง จากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 34 คน ซึ่งต้องศึกษารายวิชา “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยเชิงทดลอง จํานวน 3 ครั้ง พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.43/92.23 การทดลองครั้งที่ 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.17/92.60 และการทดลองครั้งที่ 3 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83/88.50 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละหน่วยการเรียนและรวมหน่วยการเรียนทั้งหมด นิสิตในกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากในทุกๆด้าน โดยมีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนํา เสนอเนื้อหาด้านรูปแบบการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ ตามลําดับ

 

The Development of an Internet-Based Computer Instruction: Database Management System

The research on Development of an Internet-Based Computer Instruction: Database Management System has three main objectives which are; 1) to develop and to find the efficiency of Internet-Based Computer Instruction in Database Management System presenting on computer network system was set to 80/80 2)to compare the learning achievement of student in pretest and posttest by Internet-Based Computer Instruction which the researcher developing and 3) to study the satisfaction of student which study by Internet-Based Computer Instruction of the researcher developing. This research uses the method of study in research and developmentby conducting together between researcher, experts in contents and educational media and students. The Sample of this research consists of experts and students, there are 3 contents experts and 5 educational media in the sample of expert which chosen by purposive sampling. For the sample of students have also chosen by purposive sampling from 34 students of College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University who learn Internet-Based Computer Instruction in Database Management System in second semester, the year of 2010. The results of this research are; 1. The quality check on Internet-Based Computer Instruction in Database Management System that the researcher has developed, the results of 3 tests have found that in the first test, the efficiency of the lesson is 84.43/92.33, in the second test, the efficiency of the lesson is 85.17/92.60 and in the last test, the efficiency of the lesson is 83/88.50 which be in accordance with hypothesis. 2. The comparison of the success in the study of academic in College of Social Communication Innovation when studied by Internet-Based Computer Instruction in Database Management System, founded that in each unit study and all, the sample group of students has the average score after studied by Internet-Based Computer Instruction higher than before study of .05. 3. The research of students satisfaction toward Internet-Based Computer Instruction in Database Management System, found that students has high satisfaction with Internet-Based Computer Instruction in every fields, according to the scores from highest to the lowest which arranged by following; presentation of contents, learning method and learning activities of electronic media.

Downloads