การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์

ผู้แต่ง

  • เสาวลักษณ์ พันธบุตร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

มัลติมีเดีย, สื่อบทเรียนมัลติมีเดีย, การออกแบบกราฟิก, Multimedia, Multimedia e-Learning, Graphic Design

บทคัดย่อ

การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฎิสัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) เพื่อจัดทำสื่อบทเรียน (Multimedia e-Learning) วิชาการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น เพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ นำเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia e-Learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน ที่ศึกษารายวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฎิสัมพันธ์ แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน รวมทั้งแบบวัดความพึงพอใจของนิสิต ผลการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ 93.13/92.17 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 ประสิทธิผลทางการเรียน โดยนำคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ พบว่าผลต่างของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยมีค่าเท่ากับ 62.01 ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 ความพึงพอใจของผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.58 แสดงว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

 

Multimedia e-learning : Introduction to graphic for Interactive Media

The purposes of this research were to the development of Multimedia e-Learning : Introduction to Graphic for Interactive Media on computer network and to find out an package learning effectiveness satisfaction and efficiency learners. The sample used in this research were 40, 1st year students from Interactive and Multimedia design of College of Social Communications Innovation, Srinakharinwirot University.The result of this research The compare of the package was 93.13/92.17 which was higher than provided value 80/80. The efficiency of pretest and posttest showed that the posttest (62.01) was higher than pretest (60). The satisfaction of learners was very good level (4.58).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads