การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์

ผู้แต่ง

  • สิทธิชัย วรโชติกำจร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • จรัญ แสนราช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ธุรกิจขายตรง, กฎความสัมพันธ์, Health food, MLM business, Association rules

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการทำเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกในระบบธุรกิจ MLM (Multi-Level Marketing) โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ใน 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มอุปโภคบริโภค เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก โดยเน้นเฉพาะกลุ่มสมาชิกที่ดูแลเครือข่ายสายงานและยอดขายหลัก (แม่ทีม/อัพไลน์) ซึ่งประกอบไปด้วยรายการใบสั่งซื้อ รายการสินค้า โดยผลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนในการส่งเสริมการขายสินค้า และผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์อยู่ ในช่วงเดือน มกราคม ถึงธันวาคม ปี พ.ศ. 2548 จำนวนทั้งสิ้น 24,879 รายการ และใช้โปรแกรม WEKA  สำหรับวิเคราะห์ ในรูปแบบกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยวิธีอัลกอริทึม Apriori ซึ่งพบกฎความสัมพันธ์ทั้งสิ้น 6 กฎ โดยมีความเชื่อมั่น 61, 60, 59, 58, 54, 50 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

 

Purchasing Prediction of The Health Food, Cosmetic and Consumer Products For MLM business by Association Rules

The purpose of this research is using the data mining concept to analyze the consumer behavior of members in multi-level marketing (MLM) businesses by focusing only three main groups, namely health food, cosmetic and consumer groups, to find the association between purchasing order list and items available from regular purchasing patterns of the members. The result is expected to be used for product promotion and adequate production.  Data were analyzed from member database during January to December 2005 which included 24,879 items. Association rule was analyzed using WEKA program by the A-priori algorithm method. Six association rules were found at the confident level of 61, 60, 59, 58, 54 and 50 percent, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads