การศึกษาการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • สุเมธวิทย ชาวลุ่มบัว สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วิวัฒน์ มีสุวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

การจัดนิทรรศการการเรียนรู้, เทคโนโลยีคิว อาร์โค้ด, Exhibition, QR code technology

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการ การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่องอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่องอาเซียน สำหรับนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ คะแนนเต็ม (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่องอาเซียน โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำนวน 150 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า (1) ผลการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิว อาร์โค้ด เรื่อง อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.33/76.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (3) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยนิทรรศการการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่องอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (4) มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

Learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean for Mathayom suksa 4 of Thepsalaprachasan School

The purpose of this study were 1) to create and find the efficiency of learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean for Mathayom Suksa 4 of Thepsalaprachasan School, NaKhon Sawan Province. 2) to compare achievement of students who study the learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean with criteria percentage of 50. 3) to study the students’ opinion towards learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean. Resources used in the study were 150 students enrolling in Mathayom Suksa 4 of Thepsalaprachasan School, NaKhon Sawan Province during the academic year of 2014. The finding were as following : 1) the results of learning exhibition in common with the QR code on the topic of Asean are appropriated for study management. And the efficiency of learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean is higher than the criteria (80.33/76.67). 2) achievement of the students is higher than the criteria percentage of 50. And has a statistical significant at level .05. 3). the student opinions on the learning exhibition in common with the QR code technology on the topic of Asean was in the high level.

Downloads