ภาพยนตร์ผีไทย : ภาพมายาแทนความฝันของผู้ชม

ผู้แต่ง

  • ปิลันลน์ ปุณญประภา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สามินี รัตนยงค์ไพโรจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

Ghost Film : the Illusion of the Dream

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปิลันลน์ ปุณญประภา, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Downloads

Most read articles by the same author(s)