ความงามทางด้านนาฏศิลป์ไทย

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ ส่งเสริม สาขาศิลปศึกษา, ศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

The Aesthetics in Dance

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จารุวรรณ ส่งเสริม, สาขาศิลปศึกษา, ศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

-

Downloads