นาฏลักษณ์มอญปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • รจนา สุนทรานนท์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

The Identity of Mon in Pathumtani Province

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รจนา สุนทรานนท์, ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-03-09