การพัฒนากระบวนการถา่ยทอดความรู้เรื่อง Color Grading ร่วมกับบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับการสอนแบบมินิคอร์ส

ผู้แต่ง

  • จารุวัส หนูทอง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

มินิคอร์ส, การถ่ายทอดความรู้, บทเรียน ไอโอเอส, โมบายเลิร์นนิ่ง, การปรับแต่งสีภาพยนตร์, Mini Course, Knowledge Sharing, Lesson iOS, Mobile Learning, Color Grading

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง Color Grading สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหาโดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading จากนั้นจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ จำนวน 20 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.47/82.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading อยู่ในระดับดีมาก

 

Development of Knowledge Sharing Process on Color Grading Together with Lessons on iOS System for Mini Course

This purposes of this research are 1) to develop the efficient lessons on iOS System on color grading for undergraduates of College of Social Communication Innovation, SrinakharinwirotUniversity; 2) to study pre-test and post-test achievement of the lessonson iOS System on color grading; and 3) to study the satisfaction of the students with the lesson on iOS System on color grading. The researcher developed the content in order to develop the lessons evaluated by an expert. The lessons were created on iOS System for mini course on color grading, used in the subject of 20 were selected by purposive sample method (Purposive Sample). The study showed that 1) The efficiency test on thelessons on iOS System for mini course on color gradinghad the efficiency (E1/E2) of 86.47/82.80 following the criteria set at 80/80 2) The result of post-achievement of the lessons on iOS System for mini course on color grading is significantly higher than the one of pre-achievement at the level of 0.5 3) The sample was satisfied with the lessonson iOS System for mini course on color grading on the excellent level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Most read articles by the same author(s)