เพลง: วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง เพลง: วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นที่การวิเคราะห์เนื้อเพลงกับแนวทางการสื่อความหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร ซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงของไทย เพลงจีนสากล และเพลงสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 18 เพลง ผลการวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุคใด สมัยใด สังคมใด ก็มีการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย(คนรัก) ทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวถึงในเนื้อเพลง อย่างไรก็ดี การกล่าวถึงวัฒนธรม ประเพณี งานเทศกาลต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนค่านิยม พฤติกรรม ประเพณีที่สั่งสมกันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเป็นเสมือนการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสู่อนุชนรุ่นหลังโดยใช้เพลงเป็นตัวสื่อสาร นอกจากนี้เพลงยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวที่มีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุป เพลงมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเมื่อผู้คนมีการเดินทางท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ดีขึ้นด้วย

 

Song: Literature on Tourism Promotion

This research emphasizes on lyric interpretation and its meaning which promote tourism in various sectors: Eco Tourism, Cultural Tourism and Creative Tourism. This is a qualitative research which has achieved by using documents analysis. The documents are lyrics from Thai pop and country songs, Chinese songs and International songs which have been collected since. The 18 selected songs show contents which help promoting tourism from Natural Tourism and Cultural Tourism to Creative Tourism. The research found that tourism resources were mentioned in every selected songs. For example, culture, festivals, people way of life and the relationship between men and women (as a lover). These lyrics are the factors that attract tourists to visit the places mentioned in the songs. On the other hand, the mentioned factors are the reflection of the society as well. The good old tradition of the society can be passed on to the next generation through the songs’ lyrics. Moreover, songs can represent romantic relationships between men and women. In conclusion, songs can stimulate and promote tourism. Furthermore, the tourism industry leads to creation of employment which enhances the national economic growth.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย