การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับวิชาธุรกิจกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  • ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จักรกฤษณ โปณะทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรรณพ โพธิสุข สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ที่จะสามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณืการสื่อสารเคลื่อนที่ทั้งที่เป็นสมาทโฟน และแทปเลท สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ อีกทั้งได้ทำ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนดังกล่าว เครื่องมือวิจัยที่ใช้ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒจำ นวน 20 คนผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.67 / 83.33สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เมื่อนำคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผลพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 83.33 และคะแนนทดสอบก่อนเรียเฉลี่ยเท่ากับ 24.92สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53อยู่ในระดับมากที่สุด

 

The Development of Computer Instruction by Using Mobile CommunicationTechnology in the Introduction to Electronic Business Course

The purposes of this research were to develop Computer Instruction by using Mobile Communication Technology to teach the Introduction to Electronic Business course, to measure the efficiency and effectiveness of the computer instruction, and to explore the learner’s learning achievement and the lesson satisfaction on using. The research tools were: Computer Instruction by using Mobile Communication Technology to teach theIntroduction to Electronic Businesscourse, the achievement test and thelearner’s satisfaction questionnaire. The research sample consists of 20 students from Cyber Business major in Communication College of Social Communications Innovation Srinakharinwirot University. The results of this research revealed that the efficiency of the Computer Instruction was 86.67/83.33, which were higher than the set standard of 80/80,the efficiency (E) result of pretest and posttest showed that the Epost(83.33) was higher than Epre(24.92). The students' learning achievement comparison between the pre-test and post-test score is significantly different at the level .01.The mean value of learner’s satisfaction was very high at 4.53.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย