การวิเคราะห์องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นของผู้บริโภค

ผู้แต่ง

  • ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศรีรัฐ ภักดีรณชิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คำสำคัญ:

วิเคราะห์องค์ประกอบ, องค์ประกอบร้านค้า, ออนไลน์, พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่น, factors analysis, e-commerce, purchasing behavior, consumers’ fashion apparel

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นของผู้บริโภค 2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นบนร้านค้าออนไลน์ และ 3) เปรียบเทียบมิติที่สำคัญขององค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นจำแนกตามเพศ ตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ คือ ผู้ที่เลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นบนร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้การกำหนดตัวอย่างจากสูตรที่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน และแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.774 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สกัดปัจจัย และสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นของผู้บริโภค สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (4S Factors for E-Commerce) คือ 1) Spend & Trust 2) Shopper Insight 3) Social media & Public communication และ 4) Structural design & Content โดยผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบฯ จำแนกตามเพศ มี 2 ปัจจัยที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ Shopper Insight - เพศหญิงให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้มากกว่าเพศชาย และStructural design & Content - เพศชายให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้มากกว่าเพศหญิง

 

The Analysis of Factors for E-Commerce Affects the Purchasing Behavior of Consumers’ Fashion Apparel

The objectives of research were 1) to examine the dimensional structure of the factors for e-commerce affects the purchasing behavior of consumers' fashion apparel 2) to study the behavior of the purchasing behavior of consumers' fashion apparel on the online store and 3) to compare the dimensions of the key elements of the factors for e-commerce affects the purchasing behavior of consumers' fashion apparel that influence purchasing behavior by gender. The samples used in the survey who buy fashion

apparel on the e-commerce. The subjects of this study were 400 consumers' fashion apparel on the e-commerce. The research instrument was the questionnaire with the reliability of 0.774. And this research data were statistically analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation, factor analysis (EFA) and t-test.

The research found that the analysis of factors for e-commerce affects the purchasing behavior of consumers' fashion apparel can be divided into four groups (4S Factors for E-Commerce) are 1) Spend & Trust 2) Shopper Insight 3) Social media & Public communication and 4) Structural design & Content. Additionally, the consumers' fashion apparel in different gender, there are two factors found that the difference was statistically significant at the .01 level including the Shopper Insight - emphasis on female than male factor and the Structural design & Content - male featured on this factor than females.

Downloads