การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ความรุนแรงที่ต้องแก้ไข และนวัตกรรมการจัดการปัญหา

ผู้แต่ง

  • นภาวรรณ อาชาเพชร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

การรังแกผ่านโลกไซเบอร์, สื่อสังคม, นวัตกรรม, แอพพลิเคชั่น, Cyberbullying, Social media, Innovation, Application

บทคัดย่อ

การรังแกผ่านโลกไซเบอร์จัดเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล เกิดจากผู้ใช้สื่อใหม่มีพฤติกรรมรังแกผู้อื่นในลักษณะต่างๆ เช่น โพสต์ข้อความนินทา ใส่ความ หรือด่าทอ โดยมีเจตนาสร้างความเสียหาย ดูถูก รวมทั้งการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่น การสวมรอยใช้งาน การปลอมแปลงอัตลักษณ์ หรือการเผยแพร่ความลับของผู้อื่น ผลงานวิจัยทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยพบว่าเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์มากที่สุด

การอยู่ในวัยที่อารมณ์ไม่คงที่ การใช้เวลากับสื่อสังคมมากไป และลักษณะเฉพาะของการสื่อสาร ในโลกไซเบอร์ที่ทำให้ทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน รวมทั้งการไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และเวลา เมื่อเกิดปัญหาคนกลุ่มนี้จึงอาจแสดงอารมณ์ที่รุนแรง และใช้วิธีการโพสต์ข้อความทำร้ายผู้อื่น ซึ่งหากผู้ถูกทำร้ายเกิดความโกรธแค้นก็อาจใช้วิธีการเดียวกันรังแกกลับ ทำให้เกิดวงจรความรุนแรงก่อเป็นผลกระทบด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  ฯลฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์สามารถทำได้โดยใช้นวัตกรรมที่ก้าวทันปัญหาเช่น การใช้แอพพลิเคชั่น ReThink หรือ Stop!t การมีความรู้เท่าทัน และเชี่ยวชาญต่อการใช้สื่อดิจิทัล รวมทั้งการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

Cyberbullying: Aggressive Misbehavior and Innovation for solution

Cyberbullying is a serious problem that occurs in the Digital Age. It is caused by the bully threaten the victim through these new media in various ways such as posting gossip, threatening abuses or willful damage, including the violation of individual rights, for example, impersonation, denigration or outing. Many Research of cyberbullying from foreign and Thailand found that adolescent is the most problematic.

Factors that contribute to cyberbullying are adolescents' temperamental characteristic, excessive

social media use and the equality value of the cyber world where it transcended space and time. Therefore, when youth feel pressure from some problems, they can aggressively post their messages online. They post messages to hurt and if damages occur and cause rages, the victims may simply use the same method to bully back. That is the beginning of the rotation cycle of violence. Cyberbullying can cause both mental and physical effects to adolescents as well as quality of life. Several methods and innovations can prevent and solve the cyberbullying problem, for example, using applications ReThink or Stop!t, Also, the media users themselves should have digital fluency skill, knowledge of essential media law and The Computer-related Crime Act.

Downloads