Vol 3, No 2 (2015): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

ผู้แต่ง

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

บทคัดย่อ

รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วย

» หน้าปกวารสาร

» หลักการและเหตุผล

» วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

» กำหนดการเผยแพร่

» ข้อตกลงเบื้องต้น

» กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

» การติดต่อกองบรรณาธิการ

» บทบรรณาธิการ

» สารบัญ

Downloads