บรรณาธิการ

 

 

 

พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

 

 ศ.ดร.สมภาร พรมทา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.อุทัย สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ดร.รุ่งนิภา พัฒนพฤกษชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ดร.ภาณิณี โกมลมิศร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

ประสานงาน

 

 

 

 แม่ชีธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เกษริน บุตรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย