เกี่ยวกับวารสาร

วารสารข่วงผญา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านสหสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้  ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่ง ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind review)

Announcements

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา ได้ตลอดปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2020-09-01

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom ซึ่งกำลังพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ ปีละ ๒ เล่ม (เดือนมกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม)

          จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารข่วงผญา ได้ตลอดปี ***ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบบทความ ๓ ท่าน ต่อ ๑ บทความ  สามารถดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร  และสมัครเป็นสมาชิก  พร้อมส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya

        โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารข่วงผญา  โทรศัพท์ ๐๙๘-๗๔๗๗๔๖๒

 

Read more about ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา ได้ตลอดปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่แล้ว: 2023-11-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2539-6706 (Print)
ISSN: 2985-1475 (Online)