Announcements

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒  (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

2020-09-01

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom ซึ่งกำลังพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ ปีละ ๒ เล่ม

          จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารข่วงผญา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม  – ธันวาคม  ๒๕๖๕) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  สามารถดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร  และสมัครเป็นสมาชิก  พร้อมส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารข่วงผญา  โทรศัพท์ ๐๙๘-๗๔๗๗๔๖๒

 

Read more about ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒  (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่แล้ว: 2021-11-05

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2539-6706 (Print)