เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

          วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และ ถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากคณาจารย์ นักศึกษา นักกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไปไปสู่สังคมและชุมชน  ให้นักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับบทความในสาขานิติศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Publication Frequency

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.