กองบรรณาธิการ

1.กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    (1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ          คณะนิติศาสตร์

                    (2) รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์                          คณะนิติศาสตร์

                    (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ                       คณะนิติศาสตร์

                    (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเรก บวรสกุลเจริญ                   คณะนิติศาสตร์

                    (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต รัตจุมพฏ                           คณะนิติศาสตร์

2.กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    (1) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ             คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                    (2) รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้าท์                คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   (3) รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพชรศิริ                ข้าราชการบำนาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

                   (4) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บรรลือ คงจันทร์          ข้าราชการบำนาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   (5) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร                      สภาทนายความ ในพระบรมราชูปภัมภ์

                   (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย  อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                   (7) นายนันทณัฐ อินทนนท์                             บริษัทติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

          3.ผู้ประสานงาน

                    (1) นายสังคม ศรีมหันต์                                คณะนิติศาสตร์